Förebygg hjärt- och kärlsjukdomar genom friskvård

Publicerad i Kristianstadsjournalen oktober 2006

Hjärt- och kärlsjukdomar är bland de största orsakerna till sjukdom och död i Sverige. Dessa besvär orsakar också ett oerhört lidande för tusentals människor, men de skadliga följderna av sjukdomen går ofta att förebygga. Det har länge varit känt att livsstilen utgör en av de största faktorerna för vår hälsa. Rökning, skräpmat, brist på motion och stress är riskbeteenden vid hjärt-kärlsjukdomar.

I dagspressen skrivs allt oftare om forskning där vitaminer, mineraler och Omega 3 fettsyror varit inblandade. Det är mycket positivt att det kompakta motståndet som journalister haft mot alternativ- och komplementärmedicinen verkar att börja luckras upp. I många länder finns ett etablerat samarbete mellan skolmedicinen och komplementärmedicinen. Detta integrativa tänkande gynnar patienten och bör utvecklas även här.

Antalet fall av stroke ökar kraftigt bland kvinnor mellan 30 och 65 år. Ökningen är så stor som 40 procent på tio år. Sjukdomen ökar också bland män, men inte lika mycket. En förklaring till ökningen kan vara att kvinnor i allt högre grad tagit över männens riskfaktorer vad gäller rökning och alkoholkonsumtion. Personligen tror jag att stressen är den främsta bidragande orsaken till denna skrämmande ökning. Jag arbetar förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till positivt förändringsarbete, genom föreläsningar och utbildningar för grupper och på företag. Här gör 1.6 miljonerklubben ett enormt arbete. När den startades 1998 pratades det knappt om kvinnors hälsoproblem, idag tas ämnet upp i så gott som alla medier. Klubbens viktigaste uppgifter är att öka kunskapen om hälsorisker och målet är att hjälpa människor att ta ansvar för sin egen hälsa.

Som naturterapeut behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara sjukdomen. Ju längre jag har arbetat med detta har jag insett att människan är långt mer komplex än vad den traditionella medicinen lär oss och hur det känsliga samspelet mellan vårt sinne (tankar och känslor) och vår kropp fungerar. Jag ställer diagnos genom att mäta akupunkturpunkternas värden, där exakta testresultat erhålls. Jag arbetar med att stärka kroppens egen läkande kraft och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Jag sammanställer ett individuellt behandlingsprogram som kan omfatta naturläkemedel, homeopatiska preparat, vitamin- och mineraler samt kostrådgivning. Jag kontrollerar också blodtrycket. Högt blodtryck är på god väg att bli det dominerande hälsoproblemet i världen, i Sverige räknar man med att var fjärde vuxen har högt blodtryck. Som näringsmedicinsk terapeut och biopat är jag auktoriserad och kvalitetsäkrad av KAM, Kommitten för Alternativ Medicin, och jag har 40 högskolepoäng i basmedicin som grund för auktorisationen.

Jag har specialiserat mig på stresshantering, med olika metoder. Jag använder mig av biofeedback. Här kopplas patienten till en dator genom att sätta på en tuta på ett finger. Via datorskärmen kan man avläsa hjärt- och hjärnfrekvensen samt den kemiska sammansättningen i blodet (stresshormoner). Med hjälp av avslappning och medveten andning kan man direkt på datorskärmen se hur man själv kan påverka stressen i sin kropp.

Stressade personer andas ytligt och vissa är ibland medvetna om att de håller andan. De flesta människorna skänker inte andningen en tanke. När du andas korrekt, med mellangärdet, får du sju gånger så mycket syre i dig som du får vid ytlig bröstandning. I decennier har forskare i frontlinjen pekat på sambanden mellan andningsmönster och vår tids stora folksjukdomar som högt blodtryck och hjärt- och kärlproblem. Ändå kvarstår en stor okunskap om vikten av en medveten andning.

Jag arbetar sedan många år med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en mycket effektiv metod för att sänka stressen i kroppen. Det är en individuell metod där man arbetar med akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema i hemläxa för att påverka din egen känsla i olika situationer där du tidigare känt dig stressad. Med denna metod behandlar jag känslor som rädslor, prestationsångest, sorg, ilska, inre stress och negativt tankemönster. När vi frigörs från dessa känner vi oss lugna och harmoniska vilket är kroppens normala grundtillstånd och medför att vi automatiskt andas på ett korrekt sätt.

Ingela Broberg