Hur du höjer din energi och behåller den hög

Februari 2012

Du har säkert känt av energinivåns betydelse i ditt liv. Har du en hög energi så går allt lätt och enkelt men när energin är låg blir det tungt, trögt och motigt.

Jag har i femton år arbetat med hälsa och personlig utveckling ur ett helhetsperspektiv, under senare tid har jag allt klarare insett energinivåns avgörande betydelse för hur vi mår och att en hög energinivå kan förändra ens liv avsevärt.

Vi lever i ett samhälle där allt snurrar på allt snabbare. En förändring jag märkt på senare tid är att människor allt mer sällan säger att man är stressad utan snarare känner sig trött och sliten. Många brottas idag med problemet att de har för låg energi och därför fungerar de inte så bra som de skulle kunna. Att ha en lägre energinivå kan bero på felaktig eller näringsfattig kost, obearbetade konflikter, sömnbrist, stillasittande arbete, trauma och beroende av olika slag, sådana faktorer sänker kroppens hela energinivå. Vi har en självläkande kraft som finns naturligt hos oss alla men den behöver en viss mängd energi för att fungera. Den gemensamma nämnaren för de allra flesta välfärdssjukdomarna är energibrist. Det kan ge nedsatt flöde i kroppens olika system, lokal försurning och risk för inflammation. Det kan visa sig i spänningar, värk och kronisk smärta eller trötthet som man inte kan bli av med hur mycket man än sover.

Fokus bör därför ligga på vår energi, ett begrepp jag kommer att skriva och föreläsa om, ta upp nya tankegångar kring och belysa de senaste forskningsrönen som hjälper dig att höja din energinivå på mest effektiva sätt samt råd för att bevara den hög. Det är ett stort område. I denna artikeln tar jag upp tankarnas energi och självbilden som en helhet. I en senare artikel kommer jag att skriva om ”power- maten”, självläkning samt det nya begreppet ”energimedicin”.

Tankarna är bland de starkaste och reglerande faktorerna för vårt välbefinnande och en kraft att räkna med. Beroende på vad vi tänker så höjs eller sänks energinivån. Därför är det viktigt att ge akt på sina tankar, framför allt de negativa som kan sätta krokben för oss.

Med våra tankar skapar vi vår verklighet, sa Buddha. Det vi tänker på och tror på formar och styr det som sker. Många av oss bär på begränsande och negativa tankar samt inre konflikter. Genom att se och förstå detta kan man ändra sitt beteende kognitivt, men man kan även ta nya tekniker till hjälp som till exempel Tankefältsterapi som jag arbetar med. Detta tillsammans med en ökad medvetenhet, det vill säga att bli medveten om det som sker och påminna sig själv om att det går att välja nya positiva och konstruktiva tankebanor och genom att hela tiden försöka se det som är positivt och på det som fungerar och i möjligaste mån inte släppa in negativa tankar som kan ta allt för stort utrymme i människors liv, ökar vårt välbefinnande och ger en kraft att räkna med.

Ett relativt nytt begrepp är självbilden, som är mer heltäckande och omfattar flera delar: självkänsla, självförtroende, självrespekt, självtillit, mognad och medvetenhet. Det viktiga är att stärka och utveckla självbilden eftersom en god och positiv självbild hänger samman med en god och hög energinivå. Då blir vi också tydligare gentemot andra, vilket underlättar för att skapa bra relationer. Det borgar också för en god integritet vilket innebär att ha tydliga gränser mot omvärlden. En bra självbild kräver ett utvecklat självmedvetande, det vill säga vara medveten om den egna personens styrkor och svagheter. Det innebär att vi tar oss tid för självreflektion och bekantar oss med våra olika sidor och lär oss acceptera oss själva som vi är. Det allra viktigaste är att tro på sig själv och det man gör.

När jag arbetar som personlig coach använder jag Tankefältsterapi, en individuell och mycket effektiv metod för att bryta och förändra hämmande och negativa tankemönster, inre stress, ångest och trauman. Man arbetar på akupunkturpunkter som man håller på (inga nålar) och du får ett schema att arbeta med hemma, vilket gör att du mycket snart känner en förändring till det bättre i kroppen.

Jag håller föreläsningar i personlig utveckling samt stresshantering. Jag erbjuder föreläsningar med olika teman efter uppdragsgivarens syfte och önskemål. Jag kan såväl åka ut till företag och föreningar som erbjuda föreläsningar i mina lokaler.

Välkommen med förfrågan och mer information angående föreläsningar, kurser och enskilda samtal: www.halsocenterib.se