Påverka din hälsa i positiv riktning

Publicerad i Kristianstadsjournalen Februari 2004

Hälsa är ett komplext system där många olika faktorer samverkar. Jag ska här visa på några av dessa faktorer och hur man själv kan påverka sin hälsa i positiv riktning. Det krävs kunskap men framförallt en vilja att försöka ändra på saker i sitt liv som inte är bra. Om vi lägger orsaken till vårt handlande utanför oss själva kommer vi att gå miste om möjligheten att förändra och styra vårt liv.

Under lång tid har vi lämnat bort vårt ansvar till andra. Tron på mirakelmediciner har börjat ersättas av synen att vi själva kan aktivera kroppens dolda resurser för läkning. Detta nya synsätt innebär också att man lägger sig till med levanadsvanor som främjar en god hälsa. Idag tar många människor en aktivare del i sin egen hälsa och ställer helt andra krav. Många kommer inte längre att vara lika intresserade att få piller som dämpar symtomen men som inte tar bort orsaken till problemet. Det innebär att man hellre väljer att förebygga och förhindra sjukdomars uppkomst och på olika sätt förstärker det friska – den självläkande kraften.

Under de senaste generationerna har vi ätit en ny sorts mat som är raffinerad och industriellt framställd, den påverkar hela vårt biosystem och vi blir försurade precis som naturen. Snabbmat med tomma kalorier – som läsk, godis, glass och hamburgare är vanligt bland barn och ungdomar. Det är alarmerande med tanke på konsekvenserna för hälsan. Om man äter mycket snabba kolhydrater (som vitt bröd, pasta och glass) stiger blodsockerhalten snabbt med påföljande insulinstergring. Men blodsockret sjunker snabbt igen för att hamna på ett lägre värde än innan man åt och så kommer suget igen och man är snabbt inne i denna onda cirkel. Det är värt att påpeka att Sverige har näst efter Finland det högsta insjuknandet i diabetes bland barn och ungdomar i Europa. Detta är inte genetiskt betingade förändringar, eftersom mer än 90 procent av diabetesbarnen inte har diabetes i familjen. Med vår kost kan vi påverka vår hälsa genom att äta så rena produkter som möjligt.

Eftersom både matens näringsinnehåll och kostvanor har försämrats behöver många tillgodose behoven via kosttillskott. Den vetenskapliga litteraturen och egen erfarenhet med patienter visar på uttalade positiva effekter på hälsan av rätt sammansatta kosttillskott. Mineraler, spårämnen och vitaminer kan inte fungera var för sig utan står hela tiden i relation till varandra. När en enstaka mineral påverkas i kroppen, så att det finns för lite eller för mycket, inverkar det på minst två andra mineraler. I dag finns ett uppvaknande intresse för vitaminers, mineralers och fettsyrors inverkan på kroppen. Man har fått upp ögonen för att ett bristfälligt näringsintag via maten kan vara en bidragande faktor till sjukdom och väljer därför att förebygga genom kosttillskott. Jag testar med biotronapparat och kinesiologi om det finns något extra behov av någon vitamin, mineral eller fettsyra.

Örter och naturläkemedel håller på att bli en självklar del av vår vardag, som den är för de flesta människor i världen. Världshälsoorganisattionen, WHO, beräknar att 80 procent av världens befolkning saknar tillgång till moderna läkemedel och istället använder sig av medicinalväxter och örter. Jag mäter med biotronapparat bl a: om något av dina organ/körtlar är i obalans, om du har kroniska infektionshärdar, om du har candida (svampinfektion) eller tungmetallförgiftning. Därefter sätter jag samman ett individuellt behandlingsprogram som ska hjälpa din kropp att bota sig själv. Det kan omfatta homeopatiska preparat, naturläkemedel och örter.

Vi utsätts för alldeles för mycket stress idag. Jag ser stress som en sjukdomsutlösande faktor, snarare än en direkt sjukdomsorsak. Man kan säga att stress belastar ens svaga sidor och tar därmed fram en latent sjukdom. Det är viktigt att hitta metoder för att på bästa sätt hantera stressen i sitt liv. Jag arbetar med Integrerad Tankefältsträning (ITT) som är en pedagogiskt självpåverkansmetod för balansering av stressrelaterade problem t.ex. ospecificerad oro, rädslor, prestationsstress, spänningar m.m. Principen bakom ITT grundar sig på en teori om att kroppens energisystem (meridiansystem) utgör ett grundläggande kontrollsystem för känslomässiga reaktioner. Med denna metod får du själv ett schema som verktyg för att påverka din egen känsla i situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.

Jag leder också kurser i mental träning – enligt Lars-Eric Uneståhls koncept för stresshantering och självförtroendeträning. Dessa anordnar jag både privat och genom Studieförbundet Vuxenskolan i Kristianstad.

Hälsa är något man bygger upp och vårdar – genom våra levnadsval skapar vi vår hälsa och därigenom vårt välbefinnande.

Ingela Broberg