Med naturmedicin stärks kroppens egen läkande kraft

Publicerad i Kristianstadsjournalen Augusti 2001

Idag tar människor en aktivare del i sin egen hälsa och ställer helt andra krav än tidigare. Under lång tid lämnade vi bort vårt ansvar och gick till doktorn med våra åkommor. Idag är människor mer medvetna om att man måste bättre ta hand om sig själv. Tryggheten finns inte utanför utan inuti oss. Det är viktigt att ta reda på ”vem är jag” – och att stärka sina egna resurser. Tron på mirakelmediciner har börjat ersättas av synen att vi själva kan aktivera kroppens dolda resurser för läkning. Det innebär att vi förstärker det friska i stället för att bekämpa sjukdomssymtomet. Att öka kroppens egen motståndskraft i syfte att hålla sig frisk är tankar som kineserna hade redan för tusentals år sedan. Det nya hälsomedvetandet sätter människan i centrum. Vi tar ett eget ansvar, vi söker själva kunskap och är öppna för nya vägar till helande och läkning.

De flesta människor är idag mycket medvetna om miljögifter och föroreningar i vår yttre miljö och att våra sjöar blir försurade och behöver kalkas. Men hur många är intresserade av eller ens medvetna om gifter och orenheter som vi under årens lopp lagrat upp i våra egna kroppar? Allt vi äter och dricker försvinner bara inte på något underfundigt sätt utan tyvärr är det på samma sätt med gifter i vår kropp som med dem vi dumpar i naturen, förr eller senare ger de sig tillkänna och ställer till med obehag. Gifterna består av stagnerade ämnesomsättningsprodukter som är blandade med starka inre sekretioner och medicingifter.

Naturläkekonsten anser att det mycket ofta är dessa gifter som ger upphov till en rad vanliga sjukdomar. Detta skapar en överbelastning på kroppen och speciellt dess utsöndringsorgan. Sjukdom är den reaktion som kroppen använder sig av då jämviktsrubbningen blir för kraftig. Det finns fyra funktioner i vår organism: cirkulation – andning – avgiftning – utrensning. För dessa funktioner står de stora organen: hjärtat – lungorna – levern – njurarna. Om dessa organ fungerar bra och samspelet mellan dem fungerar bra är grunden för god hälsa bra. Annars kan upplagring av slaggprodukter, dålig vävnadsandning och cirkulationsrubbningar ge många olika symtom och sjukdomar. Ofta är det vår hud, vårt största organ, som får ta stryk i form av eksem, utslag, hudförändringar och olika allergier. Med det naturmedicinska sättet att tänka blir ofta den första uppgiften att avlasta och stödja det organ som inte fungerar riktigt bra. Börjar man rensa ut kroppen försvinner ofta symtomen efter hand. Jag arbetar med homeopatiska medel och naturläkemedel.

Som vi ser är det en lång rad av orsaker och verkan. Kommer man inte åt orsaken till ohälsa dyker snart ett annat symtom upp. Jag behandlar kroppen som en helhet och inte bara den specifika del där det onda sitter.

Varje organ har sina akupunkturpunkter på händer och fötter. För att fastställa grundorsaken till sjukdomen eller besvären, mäter jag akupunkturpunkternas värden med en elektronisk biotronapparat, där exakta testresultat erhålls. Jag använder också ögondiagnostik som ett komplement.

Jag tycker det är mycket viktigt att ge tid för samtal för jag tror att patienterna ofta har en tanke eller ide till vad som orsakat ohälsan och hur man bäst vill bli hjälpt.

I och med Sveriges inträde i EU ska alla naturmedel klassas om till naturläkemedel. Homeopatiska mediciner är i den nya läkemedelslagen per definition läkemedel och tillverkas under kontroll från läkemedelsverket på liknande sätt som vanliga läkemedel. Homeopatin är den ledande alternativmedicinska metoden i Europa. I länder som England, Tykland och Frankrike tillämpas homeopatin av läkare och preparaten säljs på apotek. Homeopati är en billig behandlingsmetod som skulle kunna spara stora summor åt sjukvården. Många naturmedel har urgammal tradition. Detta skall jämföras med läkemedlen, som nästan alla tillkommit under detta sekel. Det finns läkemedel som är borta från marknaden idag beroende på att de gett biverkningar som man från början inte räknat med.

Naturmedicin baserar sig oftare på erfarenheter vunna under hundratals ibland tusentals år. Metoder som håller måttet efter att ha använts under många generationer talar för att behandlingen har en oskadlig verkan och att den fungerar med avsedd effekt på den sjuke. Enligt min mening är det aldrig frågan om antingen naturmedicinsk eller skolmedicinsk behandling, bäst vore det om naturläkekonsten och skolmedicinen samarbetade.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin-och mineralterapi samt kostrådgivning.