Category Archives: Artiklar av Ingela

Artiklar skrivna av Ingela Broberg

01sep/98

Bli frisk av dig själv

Publicerad i Kristianstadsjournalen September 1998

Det är den svenska titeln på Andrew Weils senaste bok. I Time Magazines aprilnummer har man listat de tjugo mest inflytelserika personerna i USA idag. Bland dessa nämns den amerikanske läkaren Andrew Weil som en av de mest betydande personligheterna.

Han kallar sin bok, ” En alternativ läkarbok ”. Weil går igenom alternativa behandlings metoder som örtmedicin, homeopati, akupunktur etc. Han ger också råd om kost, vitaminer och mineraler för att lägga grunden till en hälsosam livsstil.

Huvudtemat i denna bok är enkelt: kroppen kan läka sig själv. Att den kan göra det beror på att den har ett inbyggt självläkningssystem. Om du eller någon av dina närstående är sjuk behöver du känna till detta system, eftersom det utgör den största chansen till tillfrisknande.

I denna bok lägger han fram fakta som visar att det finns ett självläkningssystem och här finns en rad exempel på människor som har tillfrisknat från olika sjukdomar, ofta i strid med de prognoser som gavs av läkarna. På varje nivå i kroppen, från DNA och uppåt, finns det funktioner som självdiagnos, självreparation och regeneration, som aktiveras automatiskt vid behov. Mediciner som utnyttjar dessa medfödda läkningsmekanismer har bättre effekt än mediciner som bara undertrycker symtom.

I Öst, särskilt Kina, har läkekonsten haft en annan inriktning. Den har studerat hur man kan öka kroppens egen motståndskraft mot sjukdom, så att man bevarar hälsan oavsett vilken skadlig påverkan man utsätts för. De har upptäckt många naturliga ämnen som har en sådan stärkande effekt på kroppen, jag kommer att skriva mer om detta i en artikel längre fram.

När man är frisk brukar man inte tänka så mycket på hälsan. Man återhämtar sig snabbt efter att ha varit sjuk, och sår och skador läker utan problem. Ett sådant livsförlopp anser jag är värt att arbeta för. Kroppen vill i själva verket vara frisk, för hälsa innebär att alla kroppsfunktioner fungerar väl.

Varför blir vi då sjuka ? Kort förenklat beror det på att självläkningssystemets kapacitet att återställa jämvikten är överskriden av de krafter eller omständigheter som orsakat störningen.

Att inte få ordentlig vila är en av de vanligaste orsakerna till nedsatt motståndskraft, och en god natts sömn förebygger på ett effektivt sätt många sjukdomar.

 

Om du blir sjuk måste du bestämma dig för vad du ska göra för att bli frisk. Om du inte själv tar detta ansvar, kommer andra att bestämma över huvudet på dig och det är inte säkert att de fattar de bästa besluten.

Ett av de bästa sätten att stå emot den medicinska pessimismen är att söka upp någon som har haft samma problem och som har blivit frisk. Om någon annan människa någonsin har övervunnit samma sjukdom, har uppenbarligen människokroppen förmåga att läkas.

Jag har själv en son som har varit mycket sjuk men som har blivit frisk tack vare alternativ medicinsk behandling även om vi har fått den bästa hjälp och stöd från skolmedicinen.

Det finns olika vägar till läkning och tillfrisknande för olika människor det gäller bara att vara öppen och fortsätta att söka. Enligt min mening är det aldrig fråga om antingen naturmedicinsk eller skolmedicinsk behandling. Jag tycker att det bästa vore om skolmedicinen och naturmedicinen kunde samarbeta för att få fram bästa möjliga behandling för varje patient

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning

01aug/98

Biopatins synsätt på varför sjukdom uppstår

Publicerad i Kristianstadsjournalen Augusti 1998

Hälsa är när alla processer fungerar på alla plan och vi känner livsaptit och livsbejakelse. Hälsa kan också sägas vara ” fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnade. ”

Vi kan föreställa oss hälsan som jämvikt, balans mellan olika funktioner i kroppen. Hälsan är ständigt utsatt för belastningar och faror som hotar dess jämvikt. Dessa belastningar och faror kan vara mekaniska, kemiska, bakteriella, virusbetingade. Felaktig kost, konstitutionella organsvagheter, stress, psykosociala faktorer spelar också en mycket stor roll för folks hälsa. Så snart hälsans bärkraft störs uppstår förändringar inne i kroppen, som jag här förenklat kallar jämviktsrubbning. Organismen kommer in i en farofylld fas, som till en början är symtomlös.

Överskrider människan sina gränser – leder detta till ohälsa. Till sin hjälp har människan ett informationssystem som arbetar oavbrutet. Den registrerar i stort sett alla fysiologiska och psykologiska förändringar. När en människa inte längre känner sig frisk – när hon inte mår bra – så behöver detta inte betyda att hon är sjuk. ”Sjukdomskänslan ” kan komma långt innan sjukdomen brutit ut. ”Sjukdomskänslans ” uppgift kan vara att få människan i ett viloläge så att kroppen i lugn och ro kan mobilisera sitt försvar som behövs för att kunna förhindra sjukdomen tar överhanden. Här kommer vi in på människans egen ”självläkande ” kraft – något som skiftar med åldern. Det är av största vikt att lära sig lyssna och följa kroppens signaler.

Sjukdom är den reaktion som kroppen svarar med då jämviktsrubbningen blir för kraftig, en försvarsform som kroppen använder sig av för att kunna återvinna hälsan.

Man kan lite förenklat säga att varje sjukdom har tre möjliga förlopp : återställande av jämvikten, dvs. hälsan, övergång till lidande ( kronisk degenerativ sjukdom ) och ett dödligt utfall.

Alla sjukdomar innebär att kroppen är utsatt för någon form av förgiftning, dvs att kroppen

har utsatts för, eller påverkats av ämnen som är främmande för den. Förgiftningen kan komma utifrån eller inifrån kroppen själv ex förgiftning från tarmarna utgör en av de allra vanligaste orsakerna till sjukdom och lidande.

Det finns fyra funktioner i vår organism : cirkulation – andning – avgiftning – utrensning. För dessa funktioner står de stora organen : hjärtat – lungorna – levern – njurarna.

Om dessa fyra organ fungerar och samspelet mellan dem fungerar är grunden för hälsa god. Annars kan upplagring av slaggprodukter, dålig vävnadsandning och cirkulationsrubbningar ge många olika symtom och sjukdomar. Ofta är det vår hud, vårt största organ, som får ta stryk, i form av eksem, utslag, hudförändringar och olika allergier.

Mag-tarmsystemet är ett av kroppens viktigaste system, som är inblandat både i spjälkningen och upptaget av näringsämnen, samt i avgiftning och utrensning av gifter.

All förgiftning belastar levern, som har till uppgift att bryta ned gifterna till ogiftiga substanser, eller omvandla icke vattenlösliga gifter till vattenlösliga gifter. Kroppens viktigaste sätt att utrensa gifter är via njurarna. Detta är anledningen till att alla människor måste dricka mycket för att späda ut gifterna och hjälpa njurarna att skölja ut dessa. I annat fall kan njurarna överbelastas.

Som vi ser är det en lång kedja av orsaker och verkan. Inom biopatin arbetar vi inte efter att symtombehandla dvs dämpa sjukdomsprocessen. För hälsa är inte bara att vara symtomfri, utan ett mycket vidare begrepp. Kommer man inte åt orsaken till ohälsan dyker snart ett annat, nytt symtom upp.

Biopatins behandlingsmetoder är främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa de organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin och mineralterapi och kostrådgivning.

01jun/98

Vad är biopati?

Publicerad i Kristianstadsjournalen Juni 1998

Biopatins behandlingsmetoder är som naturläkekonsten främst inriktade på att stödja kroppens läkande funktioner och att hjälpa sådana organ som inte riktigt klarar av sin funktion. Våra behandlingsmetoder är homeopati, örtmedicin, vitamin- och mineralterapi samt kostrådgivning.

När Du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara den specifika del där det onda sitter. Jag tar hänsyn till Dina samtliga symtom, inte bara dem Du söker för. Till grund för den diagnos jag ställer använder jag en elektronisk biotronapparat för att mäta akupunkturpunkternas värden. Jag använder också irisdiagnostik som ett komplement för att kunna fastställa grundorsaken till sjukdomen eller besvären.

Jag sätter sedan samman ett individuellt behandlingsprogram som ska hjälpa Din kropp att läka sig själv. Jag arbetar allra mest med homeopatiska medel, men även med olika kosttillskott. Homeopatmedel saknar praktiskt taget biverkningar. Homeopatmedel kommer från växt, mineral och djurriket.

Ofta är de utspädda så kraftigt att det knappast finns en enda molekyl kvar av det verksamma ämnet. Troligen finns det därför ingen biokemisk förklaring till deras effekter. Istället räknar man med att homeopatin kan mobilsera människans inneboende självläkande krafter.

Förmodligen kan den också stimulera immunförsvaret eller aktivera den sjukes enzymsystem. Enzymer är ämnen som snabbar på olika processer i kroppen. På detta sätt anser man kunna tillföra kroppen energi att orka läka ett sjukdomstillstånd.

I och med Sveriges inträde i EU ska alla naturmedel klassas om till naturläkemedel. Homeopatiska mediciner är i den nya läkemedelslagen per definition läkemedel och tillverkas också under kontroll av Läkemedelsverket på liknande sätt som vanliga läkemedel. Akupunkturen är idag accepterad i Sverige av skolmedicinen, men homeopatin är ännu inte på motsvarande sätt vetenskapligen accepterad. Homeopatin är den ledande alternativmedicinska metoden i Europa. I länder som England, Tyskland och Frankrike tillämpas homeopatin av läkare och preparaten säljs på apotek. Mest utbredd är homeopatin i Frankrike, där den tillämpas av var tredje läkare.

Homeopati är en billig behandlingsmetod som skulle kunna spara stora summor åt sjukvården. Enligt min mening är det aldrig fråga om antingen naturmedicinsk eller skolmedicinsk behandling. Jag tycker att det bästa vore om skolmedicinen och naturmedicinen kunde samarbeta för att få fram bästa möjliga behandling för varje patient.

Med biopati stärks kroppens läkande kraft !

01maj/98

Du kan påverka din hälsa

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 1998

Någonting har hänt! Ett nytt sätt att se på hälsa håller på att växa fram. Ett tänkande som sätter människan i centrum och alternativa metoder för att uppnå hälsa blir alltmer accepterade.

Många människor lider idag av diffusa stresssymtom som magproblem, spänningshuvudvärk, smärtor i kroppen, koncentrationssvårigheter, kronisk trötthet etc. Dessa är vår tids sjukdomar som är mycket svåra att komma tillrätta med.

Vi har en mycket högteknologisk och kompetent sjukvård men kommer ändå inte alltid tillrätta med dessa sjukdomar. Det har funnits en tro på att allt starkare och effektivare mediciner ska kunna bota alla symtom och sjukdomar, men tyvärr fungerar det inte. Sjukdomarna har istället blivit fler och kraftfullare. Om man inte kommer åt orsaken till ohälsan dyker snart ett annat symtom upp.

Idag börjar vårt gamla tänkande ersättas av ett holistiskt tänkande, där man istället ser till helheten och utvecklingen går mot ett allt större personligt ansvar för den egna hälsan. Det naturliga tillståndet för kroppen är att vara frisk och läkekraften är naturlig. Men för att kunna läkas behöver kroppen ha en viss mängd energi, annars kan vi inte hålla oss friska.

En viktig energikälla är vår mat, som bör vara så fullvärdig och näringsrik som möjligt. Vitaminer och mineraler i rätt mängd är viktigt. De flesta känner till motionens betydelse för det allmäna välbefinnandet, den stärker också kroppens försvar mot infektioner.

Det finns fler sätt att få ökad energi till kroppens läkningsprocesser. Homeopati är en av de framgångsrika alternativa metoderna. Som biopat arbetar jag nästan uteslutande med homeopatiska preparat och kommer i nästa Kristianstads journalen att skriva mer om detta.

Vår tro på mirakelmediciner har börjat ersättas av en mer positiv syn, där vi försöker sköta oss nu istället för att vänta tills vi blivit sjuka. Vi accepterar allt mindre att bli hemskickade med piller och tanken att ”Du får lära Dig att leva med detta”. Om vi accepterar den inställningen till vår sjukdom förlorar vi livslust, både fysiskt och psykiskt, och blockerar på detta sätt vår möjlighet till förändring och hälsa.

Jag arbetar också med tankefältsterapin, som är en behandlingsmetod för att förändra negativt beteende.

Med biopati stärks kroppens egen läkande kraft!

01maj/98

Du kan påverka din hälsa

Publicerad i Kristianstadsjournalen Maj 1998

Någonting har hänt! Ett nytt sätt att se på hälsa håller på att växa fram. Ett tänkande som sätter människan i centrum och alternativa metoder för att uppnå hälsa blir alltmer accepterade.

Många människor lider idag av diffusa stresssymtom som magproblem, spänningshuvudvärk, smärtor i kroppen, koncentrationssvårigheter, kronisk trötthet etc. Dessa är vår tids sjukdomar som är mycket svåra att komma tillrätta med.

Vi har en mycket högteknologisk och kompetent sjukvård men kommer ändå inte alltid tillrätta med dessa sjukdomar. Det har funnits en tro på att allt starkare och effektivare mediciner ska kunna bota alla symtom och sjukdomar, men tyvärr fungerar det inte. Sjukdomarna har istället blivit fler och kraftfullare. Om man inte kommer åt orsaken till ohälsan dyker snart ett annat symtom upp.

Idag börjar vårt gamla tänkande ersättas av ett holistiskt tänkande, där man istället ser till helheten och utvecklingen går mot ett allt större personligt ansvar för den egna hälsan. Det naturliga tillståndet för kroppen är att vara frisk och läkekraften är naturlig. Men för att kunna läkas behöver kroppen ha en viss mängd energi, annars kan vi inte hålla oss friska.

En viktig energikälla är vår mat, som bör vara så fullvärdig och näringsrik som möjligt. Vitaminer och mineraler i rätt mängd är viktigt. De flesta känner till motionens betydelse för det allmäna välbefinnandet, den stärker också kroppens försvar mot infektioner.

Det finns fler sätt att få ökad energi till kroppens läkningsprocesser. Homeopati är en av de framgångsrika alternativa metoderna. Som biopat arbetar jag nästan uteslutande med homeopatiska preparat och kommer i nästa Kristianstads journalen att skriva mer om detta.

Vår tro på mirakelmediciner har börjat ersättas av en mer positiv syn, där vi försöker sköta oss nu istället för att vänta tills vi blivit sjuka. Vi accepterar allt mindre att bli hemskickade med piller och tanken att ”Du får lära Dig att leva med detta”. Om vi accepterar den inställningen till vår sjukdom förlorar vi livslust, både fysiskt och psykiskt, och blockerar på detta sätt vår möjlighet till förändring och hälsa.

Jag arbetar också med tankefältsterapin, som är en behandlingsmetod för att förändra negativt beteende.

Med biopati stärks kroppens egen läkande kraft!

01mar/98

Tankefältsterapin

Publicerad i Kristianstadsjournalen Mars 1998

Den mentala träningen utvecklades inom idrotten på 70-talet, men är idag lika förknippad med arbetsliv och hälsa som med idrott. Mental träning kom tidigt att skilja sig från new age rörelsen, genom att endast metoder som vid vetenskaplig utprövning visade sig vara effektiva togs med i den mentala träningen.

I TV-programmet Livslust i höstas visade Kiropraktor Roger Nilsson hur han botade en person med spindelfobi med Tankefältsterapin.

Behandlingen i Tankefältsterapin grundar sig på att diagnostisera och behandla kroppens energisystem. Kortfattat bygger behandlingstekniken på att kroppens energisystem är kontrollsystemet för alla negativa emotionella obalanser och utgör grunden för prestationshämningar inom alla områden. Metoden bygger på den gamla kinesiska vetenskapen, akupunkturen och en kiropraktorteknik som kallas Applied Chinesiology (tillämpad kinesiologi). Den amerikanske psykologen Roger Callahan fann genom att kombinera dessa två metoder en helt fantastisk behandlingsmetod för psykologiska problem.

Känslomässiga blockeringar handlar om en energiobalans som finns i kroppens akupunkturmeridianer. Så snart det negativt laddade fältet har balanserats via knackningar på akupunkturpunkter som är kopplade till specifika känslor, så kommer den negativa känslan som är knuten till händelsen eller den aktuella situationen att försvinna.

Rädslan är till 90 procent den dominerande orsaken till alla känslomässiga störningar. Prestationsångest innebär att vi är rädda för att inte räcka till och är en av de vanligaste orsakerna till känslomässiga obalanser.

Jag arbetar mycket med denna metod för att behandla rädslor, fobier, rökavvänjning, viktproblem etc. Eftersom jag arbetar med många sjukdomstillstånd har jag på senaste tiden börjat ta in denna behandlingsmetod för en mängd sjukdomstillstånd där psyket spelar en viktig roll. Det spelar ingen roll om man är psykiskt pressad pga sin sjukdom eller om sjukdomen försämrats av en psykologisk obalans – det viktiga är att individen, helheten kropp – själ, just nu inte mår bra och behöver hjälp med att nå harmoni. Det är viktigt att hitta nya infallsvinklar att kunna hjälpa kroppen att läka sig själv.

Min målsättning är att kunna hjälpa patienterna att må så bra som möjligt så fort som möjligt.

Integrerad TankefältsTräning är en effektiv metod av mentalträning för att behandla den negativa stressens grundorsaker. Med denna metod behandlar jag också rädslor och prestationsångest, dessa negativa tankemönster har indirekt en stor påverkan på vårt välmående. Det är en kraftfull snabbteknik där du själv får verktyg för att påverka din egen känsla i situationer där du tidigare inte mått så bra. När vi frigörs från stress och rädslor uppstår istället de känslor av lugn och harmoni som utgör kroppens normala grundtillstånd.

01feb/98

Biopatins syn på varför tarmsjukdomarna ökar

Publicerad i Kristianstadsjournalen Februari 1998

En tredjedel av alla svenskar anser sig då och då ha besvär med magkatarr eller stressmage, det visar intervjuundersökningar. Hit räknas en rad symtom som sugningar, illamående, värk och sveda, kramper i magen, förstoppning och diarre.

Tjocktarmskatarr är en annan vanlig åkomma, vars symtom är förstoppning och knipsmärtor ofta omväxlande med diarre. Inflammatoriska tarmsjukdomar är en sammanfattande benämning på två sjukdomar med okänd orsak och oförutsägbart förlopp. De har gemensamt att det föreligger en kronisk inflammation i mag-tarm kanalen. Dessa sjukdomar är Ulcerös colit eller blödande tjocktarmskatarr som drabbar änd- och tjocktarmen och Chrons sjukdom som kan involvera hela mag-tarm kanalen, men oftast sitter den i nedre delen av tunntarmen samt i tjock- och ändtarmen.

Orsakerna till varför tarmsjukdomarna ökar är många. Kosten och maten har stor inverkan på kroppens förmåga att hålla sig frisk, framförallt i förebyggande syfte.

Vår livsstil har stor betydelse för hälsan. Förutom att vi lever i ett samhälle som är mycket mer stressande har vi också skaffat oss andra vanor som påverkar vår inre balans. Under de senaste 20 åren har försäljningen av antibiotika ökat med 44 procent, och små barn konsumerar nästan lika stora mängder som vuxna.

Vid användningen av antibiotika vet man att en stor del av den normala tarmfloran förstörs och detta kombinerat med en kraftigt ökad sötsakskonsumtion är en perfekt grogrund för överväxt av svampar i mag-tarm området, som producerar en lång rad toxiska ämnen med mer eller mindre skadlig inverkan på kroppen. Det är inte många som känner till att vi har ca 1 kg tarmbakterier, dessa fyller många viktiga funktioner och det är viktigt att denna balans inte rubbas.

Allt fler både barn och vuxna tycks utveckla gluten intolerans-celiaki. De har tarmbesvär, dålig matsmältning och ibland även hudutslag. Gluten finns i våra fyra sädesslag men mest i vete.

Laktosintolerans, det vill säga överkänslig mot mjölksocker-laktos är också en bidragande orsak till magbesvär. Symtomen är gasbildning, diarre och ”buller i magen”.

När jag behandlar en person med mag-tarm problem, börjar jag alltid med att testa om någon av dessa orsaker finns med i bilden.

Inom alternativ medicinen får vi ofta ta emot personer som har systemsjukdomar i till exempel matsmältningssystemet. Många gånger behöver jag behandla stegvis och undanröja ett symtom efter ett annat exempelvis vid en trög tarm. Det är viktigt att komma till rätta med detta då många sjukdomar börjar med en dåligt fungerande tarm.

Biopatin verkar efter principen att inte ”kriga” mot sina infektioner utan samarbeta med de friska delarna och förstärka dem i ett led att återfå balansen i kroppen.

Med biopati stärks kroppens egen läkande kraft!

01dec/97

Fler och fler söker sig till alternativ medicin

Publicerad i Kristianstadsjournalen December 1997

Jag heter Ingela Broberg och öppnade den förste oktober i år en biopatipraktik i Skandiahuset, Kristianstad.

Enligt biopatin är sjukdomar en följd av att kroppen belastas över sin förmåga och inte längre kan upprätthålla sin inre biokemiska balans. Det får till följd att obalanser och kroniska infektionshärdar bildas i kroppen.

Fler och fler söker sig idag till alternativ medicinen. Intresset för att lära sig förstå sin kropps signaler ökar. En hörnpelare inom alternativ läkekonst är att uppmuntra kroppens egen läkeförmåga.

När du kommer till mig behandlar jag kroppen som en helhet och inte bara den specifika del där det onda sitter. Till grund för den diagnos som jag ställer, ligger den klassiska akupunkturens lära.

Varje organ har sina akupunkturpunkter på händer och fötter. För att fastställa grundorsaken till dina besvär, mäts akupunkturpunkternas värden med en biotronapparat eller också använder jag ett kinesiologiskt muskeltest.

Jag testar om något eller några av Dina organ/körtlar är i obalans, om du har kroniska infektionshärdar i kroppen, vitamin/mineralbrist eller tungmetallförgiftning.

Jag sätter sedan samman ett individuellt behandlingsprogram som ska hjälpa Din kropp att läka sig själv. Det kan omfatta homeopatiska preparat, vitamin- och mineralterapi, örtmedicin samt kostrådgivning.

Jag kommer varje månad att skriva om alternativmedicinens möjligheter.

01dec/00

Vad är personlig utveckling

Publicerad i Kristianstadsjournalen December 2000

Personlig utveckling är något vi alla går igenom när vi bestämmer oss för att komma vidare i livet och inte sitta fast i gamla invanda mönster.
Man kan genom mental träning, något vi tidigare har förknippat mest med idrottens värld trots att det är något som alla kan använda sig av, få en bättre förståelse och en ökad insikt i att hantera t ex stress bättre.
Vi ödslar mycket tid att försöka ändra andra människor när den enda vi kan förändra är oss själva. Inget skapar heller så mycket frustration som att försöka ändra på en annan människa.
Vad man behöver för att genomföra en konsekvent förändring hos sig själv är viljan att göra det.
Det finns ett otal böcker om hur vi kan förvandla vårt liv och själv ta kontroll över vår framtid. Vi lär genom att handla och det finns olika effektiva tekniker och metoder, gamla såväl som nya men ibland kan vi också behöva lite vägledning.
Det fundamentala i livet är självkänslan. Självkänsla är att känna att jag är någon, att det jag tänker och gör bottnar i mig själv. Självkänslan finns inom varje människa och söker en plats där den kan få fäste och växa.
Vad är det som gör att människor reagerar så olika på samma utmaningar?
Där en blir knäckt, blir den andre handlingskraftig. Och om en person har svårt att säga ifrån kan en annan klara det utan att ens reflektera över att det skulle vara svårt. Vad är det som skiljer dem åt? En av faktorerna som avgör hur vi reagerar på motgångar och utmaningar är hur stark självkänsla vi har. Låg självkänsla gör att vi står ut med ohållbara situationer, kanske till och med utan att göra något för att förändra dem. Vi anpassar oss i det oändliga. Vi stannar när vi borde gå.
Kvinnor tenderar i allmänhet att ha sämre självkänsla än män på grund av det samhällssystem vi lever i. Män är helt enkelt mer värda, med vår kulturs värderingar mätt. Åtminstone är det så att kvinnor mera öppet visar sin osäkerhet och sina tvivel på sig själva, medan män har en tendens att hålla skenet uppe kanske av rädsla för att verka svaga.
Mäns ock kvinnors självkänsla ser alltså något olika ut. Men både män och kvinnor grundlägger sin självkänsla i barndomen.
Hur kan vi då öka vår självkänsla? Ytterst handlar det om att ta ansvar för oss själv, för våra handlingar och våra reaktioner. Att skylla på någon annan är att lämna över ansvaret. Att inte fatta beslut innebär att du låter någon annan göra det åt dig, och det är inte bra för självkänslan Att påverka tankarna är en mycket effektiv väg att åstadkomma förändring.
bland känns det som om våra tankar styr oss eftersom de tar upp all vår vakna tid med planering och arbete. Vi befinner oss antingen i det förgångna eller i framtiden och allt mer sällan i ögonblicket. All stress skapas faktiskt i hjärnan. Det är där vi processar alla intryck från omvärlden. Vi går från aktivitet till aktivitet och ger inte hjärnan en chans till vila och återhämtning. Att vara närvarande är inte längre en självklarhet i vårt stressade samhälle utan det kräver medveten träning.
Det går att vända de onda cirklarna och skapa nya och bättre. Genom att bli medveten om din situation och konfrontera din rädsla lite i taget kan du göra sådant du inte vågat förut – och gå stärkt ur det. Integrerad Tankefältsterapi (ITT) är en metod för att ta bort problemen, oftast rädslor, som blockerar vår energi och glädje. Det är denna känslomässiga blockering som Integrerad tankefältsterapin effektivt behandlar och förändrar.
Jag arbetar med Dr Edward Bachs blomessenser som hjälper mot känslor som sorg, oro, irritation, modlöshet, ensamhet och osäkerhet. Dr Bach insåg sambandet mellan känslomässiga tillstånd och fysiska sjukdomar och utvecklade ett fullständigt system bestående av 38 olika essenser, mot lika många negativa själsegenskaper hans syfte var att människan skulle kunna bota sig själv.
Våra tankar formar oss. Tänker vi positiva tankar lägger vi grunden för en framtid med hög livskvalitet. Att förändras är att öppna sig för något nytt men förändringar väcker ofta rädsla och enda sättet att bli av med dessa problem är att möta dem. Inte förrän du erkänt deras existens kommer de att försvinna helt.
Med detta vill jag önska en lugn och skön jul och ett Gott Nytt År!
Ingela Broberg